Общински профили
<- към списъка с общини

Община Симеоновград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
230/265 място
25 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
235/265 място
5,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
252/265 място
600 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
219/265 място
5,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
224/265 място
564 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
184/265 място
13,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
223/265 място
41,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
187/265 място
669
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
245/265 място
7,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
236/265 място
52 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
202/265 място
10,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
225/265 място
1 429 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
206/265 място
14,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
217/265 място
1,6 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
47/265 място
2,4 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
157/265 място
7 700 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
182/265 място
57,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
27/265 място
21 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
40/265 място
79,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
101/265 място
-12 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
249/265 място
-0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
196/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
229/265 място
2 495 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
126/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
109/265 място
2 209 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
233/265 място
17,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
236/265 място
2,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
137/265 място
633 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
126/265 място
158 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
247/265 място
4,6 %