Общински профили
<- към списъка с общини

Община Пирдоп: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
Няма данни
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
Няма данни
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
102/265 място
2 522 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
27/265 място
3,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
4/265 място
70,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
5/265 място
1 562
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
36/265 място
21,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
22/265 място
21,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
143/265 място
15,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
68/265 място
2 203 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
92/265 място
23 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
54/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
1/265 място
1 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
167/265 място
7 281 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
22/265 място
64,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
59/265 място
23 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
16/265 място
90,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
85/265 място
-11,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
212/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
83/265 място
31 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
46/265 място
230 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
88/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
30/265 място
1 189 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
51/265 място
31,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
144/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
186/265 място
409 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
61/265 място
465 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
12/265 място
0,3 %