Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ковачевци: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
230/265 място
1 030 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
249/265 място
5 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
18/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
173/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
261/265 място
1 262 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
265/265 място
16 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни