Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ковачевци: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
249/265 място
5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
Няма данни
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
248/265 място
2,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
260/265 място
159 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
125/265 място
8,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
126/265 място
54,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
261/265 място
555
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
203/265 място
9,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
86/265 място
31,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
256/265 място
4,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
8/265 място
3 937 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
154/265 място
18,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
18/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
173/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
261/265 място
1 262 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
261/265 място
44,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
260/265 място
47,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
264/265 място
-50,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
8/265 място
3,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
221/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
38/265 място
1 465 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
147/265 място
25 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
265/265 място
16 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
1/265 място
0,1 %