Общински профили
<- към списъка с общини

Община Хасково: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
123/265 място
1 217 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
22/265 място
2 297,2 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
182/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
132/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
11/265 място
81 342 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
39/265 място
80,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
12/265 място
403 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
11/265 място
7 448 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
10/265 място
2 790 ученици