Общински профили
<- към списъка с общини

Община Хасково: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
22/265 място
2 297,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
21/265 място
471 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
74/265 място
5 590 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
31/265 място
366,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
18/265 място
141,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
23/265 място
92 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
13/265 място
23 023 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
69/265 място
5,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
80/265 място
59,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
136/265 място
726
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
27/265 място
22,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
75/265 място
29,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
13/265 място
114,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
229/265 място
1 424 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
52/265 място
28,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
182/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
132/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
11/265 място
81 342 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
81/265 място
62 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
65/265 място
23,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
39/265 място
80,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
71/265 място
-10,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
179/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
12/265 място
403 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
35/265 място
198 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
22/265 място
27 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
178/265 място
3 120 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
29/265 място
35,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
36/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
11/265 място
7 448 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
10/265 място
2 790 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
171/265 място
1,7 %