Общински профили
<- към списъка с общини

Община Цар Калоян: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
206/265 място
1 088 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
201/265 място
15,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
183/265 място
48,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
192/265 място
9,8 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
207/265 място
12,7 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
209/265 място
37,3 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
241/265 място
7,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
187/265 място
1 603 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
233/265 място
12 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
250/265 място
1,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
41/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
212/265 място
4 569 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
148/265 място
27,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
108/265 място
61 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
205/265 място
2 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
160/265 място
23,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
212/265 място
2,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
224/265 място
237 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
125/265 място
1,2 %