Общински профили
<- към списъка с общини

Община Цар Калоян: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
209/265 място
37,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
203/265 място
10,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
183/265 място
2 167 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
168/265 място
4,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
185/265 място
8,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
225/265 място
564 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
201/265 място
15,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
183/265 място
48,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
194/265 място
666
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
192/265 място
9,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
227/265 място
49,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
241/265 място
7,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
187/265 място
1 603 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
233/265 място
12 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
250/265 място
1,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
41/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
212/265 място
4 569 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
94/265 място
61,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
148/265 място
27,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
108/265 място
61 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
190/265 място
-18,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
91/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
205/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
216/265 място
2 217 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
216/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
238/265 място
4 986 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
160/265 място
23,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
212/265 място
2,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
224/265 място
237 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
125/265 място
1,2 %