Общински профили
<- към списъка с общини

Община Стамболийски: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
101/265 място
1 274 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
39/265 място
4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
82/265 място
59 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
119/265 място
13,8 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
68/265 място
128,8 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
69/265 място
449,8 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
88/265 място
25,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
228/265 място
1 424 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
126/265 място
20,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
13/265 място
4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
177/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
72/265 място
18 107 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
72/265 място
23,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
135/265 място
54,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
99/265 място
21 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
138/265 място
25,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
194/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
81/265 място
1 261 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
193/265 място
2,3 %