Общински профили
<- към списъка с общини

Община Стамболийски: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
69/265 място
449,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
87/265 място
70,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
122/265 място
3 569 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
46/265 място
175,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
82/265 място
33,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
86/265 място
3 168 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
39/265 място
4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
82/265 място
59 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
65/265 място
812
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
119/265 място
13,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
151/265 място
37,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
88/265 място
25,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
228/265 място
1 424 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
126/265 място
20,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
13/265 място
4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
177/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
72/265 място
18 107 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
132/265 място
60,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
72/265 място
23,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
135/265 място
54,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
36/265 място
-7,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
105/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
99/265 място
21 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
133/265 място
851 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
67/265 място
9 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
103/265 място
2 183 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
138/265 място
25,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
194/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
81/265 място
1 261 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
193/265 място
2,3 %