Общински профили
<- към списъка с общини

Община Пещера: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
50/265 място
876,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
45/265 място
209,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
17/265 място
12 232 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
49/265 място
167,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
26/265 място
124,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
105/265 място
0,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
57/265 място
5 434 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
93/265 място
6,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
69/265 място
60,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
128/265 място
735
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
64/265 място
17,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
110/265 място
33,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
89/265 място
25,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
135/265 място
1 757 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
74/265 място
24,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
102/265 място
2,2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
144/265 място
2,8 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
91/265 място
14 742 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
108/265 място
61 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
112/265 място
25,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
17/265 място
89,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
43/265 място
-8,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
75/265 място
38 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
89/265 място
381 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
69/265 място
8 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
98/265 място
2 145 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
107/265 място
27,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
109/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
89/265 място
1 091 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
87/265 място
288 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
183/265 място
2 %