Общински профили
<- към списъка с общини

Община Копривщица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
245/265 място
11,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
243/265 място
3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
220/265 място
1 561 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
259/265 място
0,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
252/265 място
318 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
45/265 място
4,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
64/265 място
61,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
167/265 място
687
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
58/265 място
18,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
27/265 място
22,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
233/265 място
8,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
7/265 място
4 283 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
36/265 място
33,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
112/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
178/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
254/265 място
1 957 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
116/265 място
60,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
190/265 място
30 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
5/265 място
100 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
173/265 място
-17,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
85/265 място
0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
197/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
138/265 място
949 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
189/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
25/265 място
968 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
11/265 място
41,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
177/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
243/265 място
117 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
115/265 място
195 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
3/265 място
0,1 %