Общински профили
<- към списъка с общини

Община Копривщица: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
195/265 място
1 102 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
245/265 място
11,6 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
112/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
178/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
254/265 място
1 957 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
5/265 място
100 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
197/265 място
2 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
243/265 място
117 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
115/265 място
195 ученици