Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кричим: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
175/265 място
71,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
173/265 място
15,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
190/265 място
2 046 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
112/265 място
22,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
205/265 място
6,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
98/265 място
1 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
174/265 място
1 066 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
169/265 място
11,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
178/265 място
48,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
140/265 място
722
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
167/265 място
11,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
208/265 място
45,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
207/265 място
9,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
246/265 място
1 382 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
172/265 място
17 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
25/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
191/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
169/265 място
7 245 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
32/265 място
63,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
25/265 място
20,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
2/265 място
100 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
23/265 място
-5,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
69/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
150/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
153/265 място
1 196 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
117/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
80/265 място
1 924 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
148/265 място
24,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
179/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
146/265 място
592 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
123/265 място
1,2 %