Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кричим: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
189/265 място
18,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
213/265 място
2 564 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
104/265 място
1 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
232/265 място
3 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
104/265 място
26,7 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
180/265 място
1 014 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
164/265 място
1 170 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
169/265 място
11,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
208/265 място
45,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
167/265 място
11,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
222/265 място
11,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
250/265 място
1 616 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
177/265 място
14,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
191/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
241/265 място
3,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
169/265 място
7 245 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
32/265 място
63,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
25/265 място
20,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
14/265 място
-2,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
203/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
144/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
136/265 място
1 192 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
134/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
48/265 място
1 795 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
146/265 място
592 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
8/265 място
4,6 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
148/265 място
24,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
123/265 място
1,2 %