Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сърница: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
188/265 място
56,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
193/265 място
12,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
160/265 място
2 655 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
177/265 място
3,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
174/265 място
9,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
172/265 място
1 082 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
214/265 място
18,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
193/265 място
46,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
264/265 място
437
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
178/265 място
10,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
116/265 място
34,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
243/265 място
7,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
213/265 място
1 518 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
199/265 място
14,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
226/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
87/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
207/265 място
4 732 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
1/265 място
70,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
2/265 място
15,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
69/265 място
72 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
21/265 място
-5,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
19/265 място
1,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
199/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
223/265 място
2 358 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
192/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
117/265 място
2 320 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
1/265 място
63,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
32/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
192/265 място
386 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
168/265 място
93 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
62/265 място
0,7 %