Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сапарева баня: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
180/265 място
63,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
176/265 място
15,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
177/265 място
2 330 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
166/265 място
5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
179/265 място
9,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
169/265 място
1 105 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
78/265 място
5,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
46/265 място
62,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
251/265 място
591
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
81/265 място
16 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
35/265 място
23,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
184/265 място
12,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
116/265 място
1 860 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
12/265 място
43,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
73/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
114/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
176/265 място
6 691 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
114/265 място
60,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
151/265 място
27,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
137/265 място
52,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
177/265 място
-17,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
95/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
152/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
145/265 място
1 079 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
187/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
187/265 място
3 270 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
108/265 място
27,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
169/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
206/265 място
310 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
138/265 място
137 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
34/265 място
0,4 %