Общински профили
<- към списъка с общини

Община Рила: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
242/265 място
15,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
236/265 място
5,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
184/265 място
2 163 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
186/265 място
2,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
233/265 място
4,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
223/265 място
573 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
120/265 място
7,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
119/265 място
55 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
180/265 място
675
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
55/265 място
18,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
68/265 място
28,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
249/265 място
6,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
34/265 място
2 674 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
169/265 място
17,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
9/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
180/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
244/265 място
2 442 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
192/265 място
57,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
213/265 място
31,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
29/265 място
83,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
230/265 място
-22,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
184/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
202/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
149/265 място
1 168 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
223/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
127/265 място
2 418 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
189/265 място
22 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
251/265 място
89 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
15/265 място
0,3 %