Общински профили
<- към списъка с общини

Община Смядово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
228/265 място
25,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
228/265 място
6,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
237/265 място
1 032 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
183/265 място
2,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
243/265 място
3,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
219/265 място
641 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
140/265 място
9,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
162/265 място
50,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
205/265 място
654
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
211/265 място
9,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
220/265 място
47,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
193/265 място
11,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
79/265 място
2 070 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
246/265 място
11 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
177/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
190/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
192/265 място
5 502 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
138/265 място
60 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
150/265 място
27,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
114/265 място
59,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
231/265 място
-22,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
166/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
188/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
194/265 място
1 786 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
215/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
249/265 място
6 031 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
181/265 място
22,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
170/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
172/265 място
448 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
206/265 място
2,9 %