Общински профили
<- към списъка с общини

Община Смядово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
218/265 място
10,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
228/265 място
1 970 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
239/265 място
2 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
183/265 място
2,3 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
218/265 място
636 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
151/265 място
1 192 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
140/265 място
9,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
220/265 място
47,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
211/265 място
9,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
169/265 място
15,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
53/265 място
2 918 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
243/265 място
9,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
190/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
140/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
192/265 място
5 502 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
138/265 място
60 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
150/265 място
27,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
223/265 място
-17,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
79/265 място
1,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
189/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
177/265 място
1 777 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
212/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
228/265 място
5 423 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
172/265 място
448 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
139/265 място
3,6 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
181/265 място
22,4 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
206/265 място
2,9 %