Общински профили
<- към списъка с общини

Община Перущица: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
174/265 място
1 142 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
195/265 място
50 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
224/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
74/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
219/265 място
4 298 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
4/265 място
100 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
186/265 място
3 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
222/265 място
246 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
107/265 място
217 ученици