Общински профили
<- към списъка с общини

Община Перущица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
195/265 място
50 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
174/265 място
15,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
129/265 място
3 219 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
125/265 място
14,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
231/265 място
4,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
80/265 място
3,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
203/265 място
782 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
106/265 място
6,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
121/265 място
54,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
164/265 място
692
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
113/265 място
13,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
135/265 място
36,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
227/265 място
8,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
89/265 място
2 014 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
227/265 място
12,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
224/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
74/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
219/265 място
4 298 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
105/265 място
61,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
68/265 място
23,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
4/265 място
100 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
39/265 място
-8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
186/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
173/265 място
1 408 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
136/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
44/265 място
1 587 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
179/265 място
22,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
224/265 място
2,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
222/265 място
246 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
107/265 място
217 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
258/265 място
6,5 %