Общински профили
<- към списъка с общини

Община Пловдив: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
2/265 място
21 726,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
2/265 място
4 583,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
15/265 място
13 381 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
2/265 място
5 334,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
2/265 място
1 437 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
3/265 място
1 420,8 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
2/265 място
137 972 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
7/265 място
2,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
8/265 място
69,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
29/265 място
932
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
3/265 място
35,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
16/265 място
20,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
2/265 място
480,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
217/265 място
1 498 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
27/265 място
36,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
201/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
182/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
3/265 място
319 612 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
17/265 място
65 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
19/265 място
20,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
1/265 място
100 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
12/265 място
-4,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
28/265 място
1,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
2/265 място
2 948 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
19/265 място
109 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
2/265 място
212 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
49/265 място
1 616 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
13/265 място
41,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
8/265 място
4,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
2/265 място
31 864 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
2/265 място
8 513 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
118/265 място
1,2 %