Общински профили
<- към списъка с общини

Община Добрич: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
21/265 място
2 309,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
24/265 място
454,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
72/265 място
5 670 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
36/265 място
321,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
28/265 място
120,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
31/265 място
64 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
17/265 място
19 192 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
13/265 място
2,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
35/265 място
64,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
108/265 място
754
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
17/265 място
25 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
42/265 място
24,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
16/265 място
106,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
221/265 място
1 467 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
91/265 място
23 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
255/265 място
1,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
183/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
14/265 място
73 895 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
60/265 място
62,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
99/265 място
24,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
3/265 място
100 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
79/265 място
-10,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
238/265 място
-0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
16/265 място
322 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
44/265 място
223 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
16/265 място
32 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
137/265 място
2 503 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
242/265 място
16,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
33/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
14/265 място
6 524 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
15/265 място
1 926 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
139/265 място
1,3 %