Общински профили
<- към списъка с общини

Община Челопеч: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
Няма данни
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
119/265 място
17,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
167/265 място
1 112 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
8/265 място
2,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
18/265 място
67,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
1/265 място
2 178
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
45/265 място
19,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
36/265 място
23,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
163/265 място
13,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
1/265 място
9 265 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
3/265 място
71,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
116/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
22/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
259/265 място
1 456 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
25/265 място
63,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
38/265 място
22 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
20/265 място
-5,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
160/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
226/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
177/265 място
1 443 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
209/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
46/265 място
1 589 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
84/265 място
29,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
1/265 място
4,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
204/265 място
327 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
58/265 място
0,7 %