Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ямбол: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
12/265 място
3 111,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
16/265 място
576,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
27/265 място
9 003 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
15/265 място
928,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
15/265 място
164,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
35/265 място
40,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
15/265 място
20 989 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
16/265 място
3,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
26/265 място
65,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
76/265 място
792
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
18/265 място
24,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
41/265 място
24,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
18/265 място
94,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
201/265 място
1 553 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
56/265 място
27,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
185/265 място
2,0 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
201/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
18/265 място
61 766 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
101/265 място
61,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
62/265 място
23,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
6/265 място
100 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
33/265 място
-7,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
172/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
19/265 място
266 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
45/265 място
228 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
17/265 място
32 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
86/265 място
2 001 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
93/265 място
28,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
40/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
15/265 място
6 480 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
11/265 място
2 638 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
169/265 място
1,7 %