Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ямбол: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
57/265 място
1 396 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
12/265 място
3 111,5 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
185/265 място
2,0 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
201/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
18/265 място
61 766 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
6/265 място
100 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
19/265 място
266 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
15/265 място
6 480 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
11/265 място
2 638 ученици