Общински профили
<- към списъка с общини

Община Стралджа: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
114/265 място
173,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
111/265 място
45 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
113/265 място
3 906 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
99/265 място
24,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
152/265 място
1 373 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
135/265 място
8,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
200/265 място
45,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
66/265 място
809
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
226/265 място
8,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
242/265 място
53 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
133/265 място
17 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
164/265 място
1 665 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
130/265 място
20,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
175/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
189/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
123/265 място
10 370 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
230/265 място
54,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
128/265 място
26,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
157/265 място
47,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
91/265 място
-11,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
76/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
190/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
243/265 място
3 392 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
123/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
165/265 място
2 879 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
7/265 място
44,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
14/265 място
4,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
96/265 място
997 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
186/265 място
62 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
259/265 място
6,7 %