Общински профили
<- към списъка с общини

Община Столична община: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
1/265 място
170 653 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
1/265 място
32 666,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
4/265 място
24 976 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
1/265 място
42 405,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
1/265 място
10 146 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
1/265 място
14 693,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
1/265 място
761 304 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
1/265 място
1,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
1/265 място
75 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
7/265 място
1 433
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
1/265 място
43,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
1/265 място
15,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
1/265 място
1 900,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
218/265 място
1 488 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
11/265 място
45,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
191/265 място
1,9 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
150/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
1/265 място
1 274 290 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
8/265 място
65,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
15/265 място
19,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
10/265 място
95,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
8/265 място
-3,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
43/265 място
0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
1/265 място
7 163 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
29/265 място
179 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
1/265 място
740 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
64/265 място
1 767 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
5/265 място
46,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
5/265 място
4,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
1/265 място
117 861 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
1/265 място
20 018 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
30/265 място
0,4 %