Общински профили
<- към списъка с общини

Община Генерал Тошево: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
73/265 място
409,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
82/265 място
79,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
57/265 място
6 459 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
81/265 място
62 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
73/265 място
37,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
51/265 място
18,3 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
111/265 място
2 440 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
185/265 място
13,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
160/265 място
50,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
121/265 място
742
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
143/265 място
12,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
207/265 място
45 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
113/265 място
20,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
119/265 място
1 856 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
40/265 място
31,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
162/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
155/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
113/265 място
11 114 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
202/265 място
56,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
210/265 място
31,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
155/265 място
47,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
169/265 място
-17,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
84/265 място
0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
125/265 място
10 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
146/265 място
1 089 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
151/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
224/265 място
4 121 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
184/265 място
22,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
74/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
132/265 място
715 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
89/265 място
284 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
201/265 място
2,6 %