Общински профили
<- към списъка с общини

Община Крушари: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
184/265 място
59,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
158/265 място
21,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
67/265 място
5 836 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
215/265 място
5,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
249/265 място
355 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
171/265 място
11,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
260/265 място
33,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
118/265 място
746
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
264/265 място
4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
263/265 място
65,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
234/265 място
8,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
41/265 място
2 612 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
181/265 място
16,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
171/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
184/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
236/265 място
3 146 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
179/265 място
58 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
132/265 място
26,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
117/265 място
-13,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
101/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
184/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
141/265 място
1 031 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
259/265 място
13,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
241/265 място
2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
213/265 място
274 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
264/265 място
9,9 %