Общински профили
<- към списъка с общини

Община Добричка: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
59/265 място
593,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
64/265 място
122,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
64/265 място
5 979 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
58/265 място
46,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
84/265 място
3 203 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
15/265 място
3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
207/265 място
44,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
36/265 място
898
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
249/265 място
7,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
250/265 място
55,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
75/265 място
30,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
124/265 място
1 811 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
121/265 място
20,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
245/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
153/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
81/265 място
16 764 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
212/265 място
56,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
178/265 място
29,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
224/265 място
-21,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
18/265 място
1,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
142/265 място
7 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
225/265 място
2 376 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
213/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
265/265 място
20 506 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
223/265 място
18,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
102/265 място
962 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
121/265 място
167 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
238/265 място
4,3 %