Общински профили
<- към списъка с общини

Община Самоков: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
60/265 място
581,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
66/265 място
114,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
132/265 място
3 211 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
89/265 място
45,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
43/265 място
65,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
40/265 място
27 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
47/265 място
7 475 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
102/265 място
6,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
84/265 място
58,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
173/265 място
683
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
70/265 място
16,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
79/265 място
30 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
36/265 място
56,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
176/265 място
1 634 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
18/265 място
40,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
161/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
156/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
35/265 място
34 864 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
130/265 място
60,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
97/265 място
24,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
77/265 място
69,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
51/265 място
-9,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
171/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
37/265 място
112 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
68/265 място
305 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
43/265 място
15 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
122/265 място
2 384 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
149/265 място
24,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
45/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
37/265 място
2 789 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
31/265 място
977 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
82/265 място
0,8 %