Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бяла Слатина: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
110/265 място
185,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
92/265 място
63,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
137/265 място
3 094 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
148/265 място
8,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
89/265 място
26,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
82/265 място
3 259 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
223/265 място
19,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
235/265 място
39,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
159/265 място
701
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
132/265 място
13,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
125/265 място
35,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
59/265 място
34,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
139/265 място
1 746 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
106/265 място
22 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
208/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
75/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
64/265 място
19 876 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
156/265 място
59,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
103/265 място
24,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
162/265 място
45,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
166/265 място
-16,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
112/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
52/265 място
61 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
72/265 място
317 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
53/265 място
11 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
74/265 място
1 858 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
195/265 място
21,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
165/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
56/265 място
1 725 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
45/265 място
722 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
164/265 място
1,6 %