Общински профили
<- към списъка с общини

Община Тервел: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
157/265 място
1 181 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
129/265 място
136,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
148/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
154/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
109/265 място
11 951 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
180/265 място
36,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
129/265 място
9 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
105/265 място
915 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
96/265 място
276 ученици