Общински профили
<- към списъка с общини

Община Тервел: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
129/265 място
136,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
117/265 място
41,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
156/265 място
2 734 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
158/265 място
6,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
123/265 място
16,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
89/265 място
2,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
122/265 място
2 195 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
182/265 място
12,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
211/265 място
44,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
107/265 място
754
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
199/265 място
9,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
240/265 място
52,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
108/265 място
21,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
130/265 място
1 781 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
163/265 място
17,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
148/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
154/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
109/265 място
11 951 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
111/265 място
60,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
107/265 място
24,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
180/265 място
36,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
105/265 място
-12,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
52/265 място
0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
129/265 място
9 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
166/265 място
1 313 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
157/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
240/265 място
5 006 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
203/265 място
20,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
155/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
105/265 място
915 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
96/265 място
276 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
222/265 място
3,5 %