Общински профили
<- към списъка с общини

Община Тутракан: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
113/265 място
175,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
108/265 място
47,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
120/265 място
3 629 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
131/265 място
13 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
141/265 място
13,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
116/265 място
2 309 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
116/265 място
7,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
128/265 място
53,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
134/265 място
727
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
109/265 място
14,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
178/265 място
41 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
96/265 място
24,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
86/265 място
2 025 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
147/265 място
19,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
146/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
78/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
107/265 място
12 178 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
178/265 място
58,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
203/265 място
30,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
123/265 място
57,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
153/265 място
-16,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
170/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
74/265 място
40 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
63/265 място
296 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
131/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
188/265 място
3 278 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
75/265 място
29,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
18/265 място
4,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
114/265 място
866 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
112/265 място
209 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
176/265 място
1,8 %