Общински профили
<- към списъка с общини

Община Антон: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
248/265 място
7,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
248/265 място
2,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
210/265 място
1 671 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
252/265 място
1,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
261/265 място
139 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
41/265 място
4,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
49/265 място
62,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
232/265 място
622
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
120/265 място
13,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
39/265 място
24,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
262/265 място
3,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
36/265 място
2 660 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
235/265 място
11,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
5/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
162/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
258/265 място
1 464 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
97/265 място
61,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
126/265 място
26,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
160/265 място
-16,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
108/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
233/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
175/265 място
1 424 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
218/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
36/265 място
1 458 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
113/265 място
27,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
255/265 място
67 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
64/265 място
0,7 %