Общински профили
<- към списъка с общини

Община Котел: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
185/265 място
58,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
199/265 място
11,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
249/265 място
648 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
142/265 място
9,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
214/265 място
5,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
131/265 място
1 890 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
252/265 място
29 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
252/265 място
36,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
170/265 място
686
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
233/265 място
8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
258/265 място
59,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
101/265 място
22,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
227/265 място
1 425 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
210/265 място
14 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
170/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
135/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
85/265 място
15 919 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
88/265 място
61,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
33/265 място
21,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
203/265 място
27,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
19/265 място
-5,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
72/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
113/265 място
12 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
167/265 място
1 323 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
121/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
231/265 място
4 443 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
208/265 място
20,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
152/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
80/265 място
1 266 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
65/265 място
442 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
240/265 място
4,4 %