Общински профили
<- към списъка с общини

Община Гълъбово: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
7/265 място
2 260 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
16/265 място
2 722,6 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
142/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
80/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
115/265 място
10 967 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
94/265 място
63,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
80/265 място
32 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
129/265 място
728 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
86/265 място
290 ученици