Общински профили
<- към списъка с общини

Община Гълъбово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
16/265 място
2 722,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
14/265 място
600,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
3/265 място
54 987 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
76/265 място
78,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
67/265 място
41,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
5/265 място
717,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
53/265 място
6 267 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
63/265 място
5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
122/265 място
54,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
4/265 място
1 610
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
213/265 място
9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
119/265 място
35,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
128/265 място
18 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
156/265 място
1 684 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
20/265 място
39,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
142/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
80/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
115/265 място
10 967 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
134/265 място
60,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
130/265 място
26,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
94/265 място
63,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
199/265 място
-19,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
199/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
80/265 място
32 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
73/265 място
331 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
76/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
42/265 място
1 560 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
193/265 място
21,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
163/265 място
3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
129/265 място
728 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
86/265 място
290 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
124/265 място
1,2 %