Общински профили
<- към списъка с общини

Община Велико Търново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
14/265 място
3 022,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
10/265 място
694 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
33/265 място
8 150 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
26/265 място
584,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
9/265 място
229,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
48/265 място
22 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
9/265 място
29 816 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
17/265 място
3,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
12/265 място
68,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
48/265 място
849
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
4/265 място
34,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
3/265 място
17,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
10/265 място
123,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
182/265 място
1 612 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
46/265 място
30 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
88/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
163/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
13/265 място
76 718 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
43/265 място
63,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
69/265 място
23,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
26/265 място
84,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
40/265 място
-8,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
42/265 място
0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
11/265 място
408 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
32/265 място
188 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
12/265 място
38 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
111/265 място
2 241 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
18/265 място
39,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
12/265 място
4,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
13/265 място
6 815 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
14/265 място
2 035 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
19/265 място
0,3 %