Общински профили
<- към списъка с общини

Община Велико Търново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
10/265 място
810,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
41/265 място
10 543 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
17/265 място
229,4 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
7/265 място
368 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
22/265 място
979 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
8/265 място
31 037 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
49/265 място
1 410 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
17/265 място
3,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
3/265 място
17,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
4/265 място
34,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
12/265 място
143 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
210/265 място
1 861 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
45/265 място
26,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
163/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
174/265 място
2,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
13/265 място
76 718 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
43/265 място
63,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
69/265 място
23,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
43/265 място
-5,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
129/265 място
0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
11/265 място
403 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
17/265 място
191 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
12/265 място
39 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
67/265 място
1 970 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
25/265 място
12 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
13/265 място
6 815 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
7/265 място
4,6 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
18/265 място
39,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
19/265 място
0,3 %