Общински профили
<- към списъка с общини

Община Брезник: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
128/265 място
45,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
69/265 място
8 005 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
93/265 място
31 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
173/265 място
3,4 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
161/265 място
1 272 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
46/265 място
1 427 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
127/265 място
8,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
77/265 място
29,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
144/265 място
12,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
195/265 място
13,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
94/265 място
2 448 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
156/265 място
15,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
95/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
1/265 място
1 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
185/265 място
5 800 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
215/265 място
55,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
228/265 място
33,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
255/265 място
-28,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
65/265 място
1,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
164/265 място
4 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
152/265 място
1 388 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
205/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
232/265 място
5 668 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
187/265 място
409 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
136/265 място
3,6 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
94/265 място
28,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
76/265 място
0,8 %