Общински профили
<- към списъка с общини

Община Брезник: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
159/265 място
88,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
204/265 място
10,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
201/265 място
1 809 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
178/265 място
3,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
197/265 място
7,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
97/265 място
1,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
165/265 място
1 165 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
127/265 място
8,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
92/265 място
58,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
217/265 място
642
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
144/265 място
12,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
77/265 място
29,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
178/265 място
12,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
69/265 място
2 201 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
182/265 място
16,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
264/265 място
1 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
95/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
185/265 място
5 800 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
215/265 място
55,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
228/265 място
33,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
97/265 място
63,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
245/265 място
-29,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
30/265 място
1,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
165/265 място
4 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
172/265 място
1 405 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
180/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
171/265 място
2 997 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
94/265 място
28,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
97/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
187/265 място
409 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
76/265 място
0,8 %