Общински профили
<- към списъка с общини

Община Дългопол: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
190/265 място
56,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
185/265 място
13,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
238/265 място
1 027 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
185/265 място
2,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
140/265 място
13,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
145/265 място
1 545 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
175/265 място
11,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
224/265 място
41,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
162/265 място
698
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
241/265 място
7,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
251/265 място
55,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
99/265 място
23,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
91/265 място
2 002 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
243/265 място
11,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
64/265 място
2,6 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
96/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
106/265 място
12 208 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
93/265 място
61,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
94/265 място
24,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
188/265 място
33,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
87/265 място
-11,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
263/265 място
-1,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
137/265 място
7 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
192/265 място
1 684 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
161/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
228/265 място
4 326 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
240/265 място
16,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
189/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
87/265 място
1 117 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
140/265 място
135 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
217/265 място
3,1 %