Общински профили
<- към списъка с общини

Община Димово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
224/265 място
30,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
211/265 място
9,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
199/265 място
1 815 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
232/265 място
4,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
64/265 място
10 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
222/265 място
598 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
264/265 място
58 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
263/265 място
28,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
228/265 място
626
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
225/265 място
8,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
186/265 място
42,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
162/265 място
13,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
28/265 място
2 853 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
214/265 място
13,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
149/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
145/265 място
2,8 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
206/265 място
4 810 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
237/265 място
53,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
208/265 място
31,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
214/265 място
18,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
219/265 място
-21,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
222/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
255/265 място
4 690 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
206/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
243/265 място
5 325 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
90/265 място
29 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
195/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
198/265 място
344 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
134/265 място
141 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
136/265 място
1,3 %