Общински профили
<- към списъка с общини

Община Асеновград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
40/265 място
293,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
118/265 място
5 135 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
55/265 място
20,3 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
42/265 място
85 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
52/265 място
193,4 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
32/265 място
11 863 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
178/265 място
1 138 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
84/265 място
5,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
78/265 място
30 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
54/265 място
18,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
27/265 място
81,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
265/265 място
1 427 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
82/265 място
21,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
51/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
9/265 място
1,3 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
20/265 място
57 601 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
65/265 място
62,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
71/265 място
23,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
44/265 място
-5,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
128/265 място
0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
30/265 място
162 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
68/265 място
351 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
21/265 място
28 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
75/265 място
2 040 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
64/265 място
7 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
20/265 място
4 587 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
88/265 място
4,0 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
57/265 място
30,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
174/265 място
1,8 %