Общински профили
<- към списъка с общини

Община Асеновград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
47/265 място
980,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
40/265 място
224,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
118/265 място
3 734 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
47/265 място
167,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
35/265 място
96 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
53/265 място
16,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
34/265 място
11 526 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
84/265 място
5,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
77/265 място
59,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
147/265 място
710
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
54/265 място
18,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
78/265 място
30 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
27/265 място
66,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
265/265 място
1 158 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
53/265 място
28,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
257/265 място
1,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
51/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
20/265 място
57 601 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
65/265 място
62,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
71/265 място
23,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
41/265 място
79,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
47/265 място
-9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
89/265 място
0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
31/265 място
161 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
81/265 място
354 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
23/265 място
26 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
116/265 място
2 316 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
57/265 място
30,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
106/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
20/265 място
4 587 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
30/265 място
983 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
174/265 място
1,8 %