Общински профили
<- към списъка с общини

Община Якоруда: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
252/265 място
971 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
218/265 място
32,9 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
168/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
23/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
132/265 място
9 581 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
139/265 място
52,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
130/265 място
8 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
108/265 място
912 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
133/265 място
147 ученици