Общински профили
<- към списъка с общини

Община Якоруда: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
218/265 място
32,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
225/265 място
7,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
247/265 място
779 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
169/265 място
4,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
242/265 място
3,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
162/265 място
1 212 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
260/265 място
36,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
245/265 място
38,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
255/265 място
579
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
151/265 място
12,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
193/265 място
43,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
149/265 място
14,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
195/265 място
1 571 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
232/265 място
12,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
168/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
23/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
132/265 място
9 581 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
12/265 място
65,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
16/265 място
19,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
139/265 място
52,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
35/265 място
-7,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
222/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
130/265 място
8 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
150/265 място
1 171 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
120/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
124/265 място
2 391 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
72/265 място
29,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
83/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
108/265 място
912 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
133/265 място
147 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
71/265 място
0,8 %