Общински профили
<- към списъка с общини

Община Нова Загора: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
58/265 място
596,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
61/265 място
138,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
107/265 място
4 036 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
54/265 място
157,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
55/265 място
50,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
33/265 място
51,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
56/265 място
5 445 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
72/265 място
5,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
168/265 място
50 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
142/265 място
721
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
105/265 място
14,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
194/265 място
43,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
42/265 място
46,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
205/265 място
1 538 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
116/265 място
21,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
49/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
107/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
41/265 място
30 569 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
197/265 място
56,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
104/265 място
24,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
124/265 място
57,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
64/265 място
-10,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
100/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
51/265 място
61 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
105/265 място
493 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
56/265 място
10 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
198/265 място
3 440 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
161/265 място
23,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
114/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
41/265 място
2 624 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
50/265 място
586 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
226/265 място
3,6 %