Общински профили
<- към списъка с общини

Община Никопол: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
171/265 място
77,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
161/265 място
20,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
159/265 място
2 685 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
127/265 място
14 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
143/265 място
13,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
76/265 място
5,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
188/265 място
952 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
241/265 място
23,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
181/265 място
48,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
139/265 място
722
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
204/265 място
9,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
214/265 място
46,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
160/265 място
13,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
88/265 място
2 021 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
168/265 място
17,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
17/265 място
3,6 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
151/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
173/265 място
6 958 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
252/265 място
51,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
251/265 място
38,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
182/265 място
36,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
233/265 място
-23,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
95/265 място
23 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
62/265 място
292 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
178/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
211/265 място
3 792 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
224/265 място
18,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
118/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
193/265 място
373 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
197/265 място
47 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
204/265 място
2,8 %