Общински профили
<- към списъка с общини

Община Тунджа: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
86/265 място
278,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
94/265 място
62,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
155/265 място
2 736 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
93/265 място
39,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
78/265 място
34,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
78/265 място
3 524 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
58/265 място
4,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
144/265 място
51,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
50/265 място
842
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
202/265 място
9,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
190/265 място
42,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
74/265 място
30,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
222/265 място
1 465 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
31/265 място
35,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
28/265 място
3,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
105/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
60/265 място
21 167 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
245/265 място
52,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
230/265 място
34 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
194/265 място
-19 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
104/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
193/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
263/265 място
6 866 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
170/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
264/265 място
11 364 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
111/265 място
27,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
142/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
113/265 място
867 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
157/265 място
110 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
224/265 място
3,6 %