Общински профили
<- към списъка с общини

Община Левски: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
96/265 място
248,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
105/265 място
49,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
142/265 място
2 975 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
135/265 място
11 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
113/265 място
20 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
97/265 място
2 597 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
137/265 място
9,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
139/265 място
52,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
152/265 място
709
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
121/265 място
13,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
115/265 място
34,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
77/265 място
29,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
96/265 място
1 983 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
204/265 място
14,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
213/265 място
1,7 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
136/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
88/265 място
15 426 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
191/265 място
57,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
211/265 място
31,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
144/265 място
50,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
211/265 място
-20,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
180/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
65/265 място
50 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
65/265 място
298 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
105/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
191/265 място
3 327 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
156/265 място
24,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
130/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
90/265 място
1 075 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
137/265 място
137 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
107/265 място
1,1 %