Общински профили
<- към списъка с общини

Община Момчилград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
121/265 място
147 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
118/265 място
40,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
171/265 място
2 467 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
154/265 място
7,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
148/265 място
12,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
83/265 място
3,1 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
106/265 място
2 497 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
158/265 място
10,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
197/265 място
46,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
141/265 място
721
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
165/265 място
11,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
219/265 място
47,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
97/265 място
24 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
160/265 място
1 669 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
123/265 място
20,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
104/265 място
2,1 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
159/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
94/265 място
14 353 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
50/265 място
62,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
124/265 място
26,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
151/265 място
48,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
44/265 място
-8,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
14/265 място
2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
85/265 място
29 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
108/265 място
500 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
95/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
190/265 място
3 317 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
40/265 място
32,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
108/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
92/265 място
1 059 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
142/265 място
129 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
229/265 място
3,7 %