Общински профили
<- към списъка с общини

Община Садово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
67/265 място
474,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
80/265 място
85 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
70/265 място
5 766 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
57/265 място
143,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
105/265 място
22,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
34/265 място
41,8 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
114/265 място
2 352 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
128/265 място
8,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
171/265 място
49,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
94/265 място
768
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
188/265 място
10,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
209/265 място
45,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
111/265 място
20,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
232/265 място
1 419 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
136/265 място
19,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
8/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
265/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
90/265 място
14 766 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
80/265 място
62 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
43/265 място
22,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
215/265 място
16,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
26/265 място
-6,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
81/265 място
0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
133/265 място
8 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
197/265 място
1 820 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
72/265 място
8 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
71/265 място
1 843 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
185/265 място
22,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
233/265 място
2,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
101/265 място
971 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
93/265 място
280 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
194/265 място
2,3 %