Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ардино: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
163/265 място
85,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
160/265 място
21,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
218/265 място
1 571 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
120/265 място
16,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
188/265 място
8,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
111/265 място
0,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
132/265 място
1 875 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
226/265 място
20,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
241/265 място
39 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
250/265 място
600
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
193/265 място
9,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
224/265 място
49,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
140/265 място
16,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
235/265 място
1 416 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
211/265 място
13,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
26/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
181/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
111/265 място
11 318 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
122/265 място
60,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
212/265 място
31,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
196/265 място
30,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
121/265 място
-13,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
27/265 място
1,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
104/265 място
18 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
121/265 място
632 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
148/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
234/265 място
4 514 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
104/265 място
28,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
28/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
177/265 място
431 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
178/265 място
74 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
168/265 място
1,7 %