Общински профили
<- към списъка с общини

Община Велинград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
74/265 място
404,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
75/265 място
95,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
147/265 място
2 878 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
94/265 място
37,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
54/265 място
50,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
69/265 място
8,3 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
49/265 място
7 330 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
193/265 място
14,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
174/265 място
49,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
215/265 място
643
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
86/265 място
15,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
170/265 място
40,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
35/265 място
56,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
141/265 място
1 744 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
156/265 място
18,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
151/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
139/265 място
2,8 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
37/265 място
32 951 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
39/265 място
63,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
18/265 място
20,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
99/265 място
62,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
32/265 място
-7,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
115/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
34/265 място
127 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
53/265 място
256 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
34/265 място
19 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
63/265 място
1 752 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
32/265 място
34,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
91/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
29/265 място
3 623 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
29/265 място
983 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
154/265 място
1,5 %