Общински профили
<- към списъка с общини

Община Велинград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
80/265 място
108,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
182/265 място
3 325 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
75/265 място
7,8 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
66/265 място
51 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
109/265 място
22,4 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
46/265 място
7 573 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
185/265 място
1 121 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
193/265 място
14,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
170/265 място
40,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
86/265 място
15,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
42/265 място
56,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
238/265 място
1 736 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
137/265 място
16,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
139/265 място
2,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
154/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
37/265 място
32 951 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
39/265 място
63,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
18/265 място
20,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
16/265 място
-2,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
191/265 място
-0,0 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
33/265 място
129 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
36/265 място
251 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
36/265 място
18 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
49/265 място
1 809 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
16/265 място
18 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
29/265 място
3 623 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
78/265 място
4,1 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
32/265 място
34,5 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
154/265 място
1,5 %