Общински профили
<- към списъка с общини

Община Силистра: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
34/265 място
1 404,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
37/265 място
257,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
66/265 място
5 877 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
35/265 място
324,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
24/265 място
128,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
56/265 място
15,1 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
33/265 място
11 565 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
90/265 място
6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
54/265 място
62,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
115/265 място
750
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
19/265 място
24,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
31/265 място
23,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
30/265 място
63,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
200/265 място
1 556 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
122/265 място
20,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
235/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
104/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
30/265 място
41 766 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
144/265 място
59,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
179/265 място
29,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
81/265 място
68,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
138/265 място
-15,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
26/265 място
194 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
38/265 място
210 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
28/265 място
22 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
84/265 място
1 989 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
80/265 място
29,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
41/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
35/265 място
3 000 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
24/265 място
1 204 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
55/265 място
0,7 %