Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бобов дол: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
104/265 място
201,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
142/265 място
26,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
117/265 място
3 752 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
129/265 място
13,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
112/265 място
20 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
100/265 място
2 532 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
107/265 място
6,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
161/265 място
50,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
44/265 място
865
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
206/265 място
9,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
98/265 място
32,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
173/265 място
13 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
106/265 място
1 933 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
86/265 място
23,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
159/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
133/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
175/265 място
6 862 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
57/265 място
62,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
152/265 място
27,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
88/265 място
65,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
156/265 място
-16,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
224/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
203/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
242/265 място
3 322 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
179/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
202/265 място
3 505 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
214/265 място
19,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
220/265 място
2,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
185/265 място
411 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
167/265 място
94 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
127/265 място
1,2 %