Общински профили
<- към списъка с общини

Община Белица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
202/265 място
41 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
205/265 място
10,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
230/265 място
1 195 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
165/265 място
5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
189/265 място
8,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
170/265 място
1 101 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
259/265 място
34,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
248/265 място
37,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
243/265 място
611
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
170/265 място
11,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
228/265 място
49,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
148/265 място
14,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
172/265 място
1 647 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
240/265 място
11,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
139/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
30/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
137/265 място
9 206 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
4/265 място
66,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
6/265 място
17,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
190/265 място
32,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
18/265 място
-5,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
228/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
156/265 място
5 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
195/265 място
1 806 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
149/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
174/265 място
3 018 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
10/265 място
43,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
6/265 място
4,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
99/265 място
978 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
147/265 място
124 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
79/265 място
0,8 %