Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кърджали: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
32/265 място
1 593,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
22/265 място
466,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
54/265 място
6 539 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
22/265 място
767,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
21/265 място
133,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
18/265 място
163,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
18/265 място
19 002 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
62/265 място
5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
117/265 място
55,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
53/265 място
831
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
44/265 място
20 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
139/265 място
37,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
15/265 място
106,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
152/265 място
1 710 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
85/265 място
23,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
260/265 място
1,2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
142/265 място
2,8 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
17/265 място
62 005 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
64/265 място
62,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
50/265 място
22,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
106/265 място
61,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
34/265 място
-7,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
11/265 място
2,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
17/265 място
286 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
43/265 място
220 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
21/265 място
29 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
129/265 място
2 461 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
95/265 място
28,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
47/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
17/265 място
6 464 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
20/265 място
1 447 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
190/265 място
2,2 %