Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кюстендил: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
48/265 място
932 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
47/265 място
206,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
108/265 място
4 001 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
30/265 място
447,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
60/265 място
45,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
38/265 място
29,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
29/265 място
12 173 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
142/265 място
9,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
88/265 място
58,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
176/265 място
679
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
31/265 място
21,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
37/265 място
23,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
24/265 място
72,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
216/265 място
1 508 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
48/265 място
29,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
84/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
100/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
22/265 място
49 080 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
139/265 място
60 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
156/265 място
28 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
55/265 място
74 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
165/265 място
-16,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
78/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
24/265 място
202 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
49/265 място
237 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
32/265 място
21 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
128/265 място
2 460 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
86/265 място
29,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
58/265 място
3,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
30/265 място
3 574 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
23/265 място
1 221 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
11/265 място
0,3 %