Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бобошево: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
238/265 място
17,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
252/265 място
1,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
248/265 място
685 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
167/265 място
4,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
260/265 място
0,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
256/265 място
273 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
112/265 място
7,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
106/265 място
56,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
259/265 място
562
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
159/265 място
11,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
67/265 място
28,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
263/265 място
3,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
223/265 място
1 430 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
125/265 място
20,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
32/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
241/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
247/265 място
2 348 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
243/265 място
53 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
247/265 място
37,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
165/265 място
44,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
249/265 място
-32,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
211/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
239/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
136/265 място
2 501 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
24/265 място
37,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
258/265 място
59 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
25/265 място
0,4 %