Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бобошево: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
249/265 място
3,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
235/265 място
1 691 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
223/265 място
3 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
258/265 място
258 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
253/265 място
970 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
112/265 място
7,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
67/265 място
28,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
159/265 място
11,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
260/265 място
5,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
120/265 място
2 241 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
188/265 място
13,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
241/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
235/265 място
3 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
247/265 място
2 348 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
243/265 място
53 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
247/265 място
37,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
260/265 място
-31 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
14/265 място
5,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2023 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2023 г.)
240/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
103/265 място
2 274 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
258/265 място
59 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
Няма данни
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
24/265 място
37,9 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
25/265 място
0,4 %